سیستمهای جنرال آزمایشگاهی


ترازو ( Balance )

هات پلیت (Hot plate)

انواع استیرر(Stirrer  )

هات پلیت استیرر (Hotplate Stirrer  )

شیکر ( shaker  )

آسیاب و سیستمهای آماده سازی نمونه، (Mill  )

منتل ( Mantle )

هضم ( Digestion , Suxellet )

جداسازی  (  Extraction Kejeldal )

کوره (Furnace)

آون(Oven)

اتو کلاو(Autoclave)

 Gas generators مولد گازهای  ازمایشگاهی مثل هیدروژن،  نیتروژن، هوای خشک (Zero air) – آب مقطر و آب Ultra pure و Dionized  ،

سانتریفیوژ ( از 3000 تا 20000 دور )

هیدرومتر / چگالی سنج / ترمومتر / دماسنج

 

واردات انواع هیدرومتر ، ترمومتر و دراگر تیوب (دتکتور تیوب ). در ضمن لیست هیدرومترها و ترمومترهای موجود ( ساخت آلمان) به شرح زیر می باشد:

ردیف شرح کالا دامنه اندازه گیری درجه بندی طول
1 هیدرومتر BS718L50 0.600-0.650 0.0005g/cm3 335mm
2 هیدرو متر ASTM E100/ 82H62/BS718L50 0.650 - 0.700 0.0005 g/cm3 335mm
3 هیدرو متر ASTM E100/ 83H62/BS718L50 0.700 - 0.750 0.0005 g/cm3 335mm
4 هیدرو متر ASTM E100/ 84H62/BS718L50 0.750 - 0.800 0.0005 g/cm3 335mm
5 هیدرومتر BS 718M50 0.750 - 0.800 0.001 g/cm3 270mm
6 هیدرو متر ASTM E100/ 85H62/BS718L50 0.800 - 0.850 0.0005 g/cm3 335mm
7 هیدرومتر ASTM E100/ 86H62/BS718L50 0.850 - 0.900 0.0005 g/cm3 335mm
8 هیدرومتر ASTM E100/ 106H62 0.850 - 0.900 0.001 g/cm3 260mm
8 هیدرو متر ASTM E100/ 87H62/BS718L50 0.900 - 0.950 0.0005 g/cm3 335mm
9 هیدرو متر ASTM E100/ 88H62/BS718L50 0.950 – 1.000 0.0005 g/cm3 335mm
10 هیدرومتر BS 718 L50 0.950 - 1.000 0.0005 g/cm3 335mm
11 هیدرو متر ASTM E100/ 89H62/BS718L50 1.000 – 1.050 0.0005 g/cm3 335mm
12 هیدرو متر ASTM E100/ 90H62/BS718L50 1.050 - 1.100 0.0005 g/cm3 335mm
13 هیدرومتر ASTM E100 / 113H62/BS718L50 1.100-1.150 0.0005 g/cm3 335mm
14 هیدرومتر ASTM E100 / 114H62/BS718L50 1.150-1.200 0.0005 g/cm3 335mm
15 هیدرومتر ASTM E100 / 115H62/BS718L50 1.200-1.250 0.0005 g/cm3 335mm
16 هیدرومتر ASTM E100/ 116H62/BS718L50 1.250-1.300 0.0005 g/cm3 335mm
17 هیدرو متر ASTM152H62 (هیدرومتر خاک) -5 + 60 g/l 1 g/l 280mm
18 هیدرو متر ASTM151H62 (هیدرومتر خاک) 0.995-1.060g/cm3 0/001 g/cm3 280mm
19 هیدرو متر ASTM E100/3H 19-31API 0.1API 330mm
20 هیدرو متر ASTM E100/4H 29-41API 0.1API 330mm
21 هیدرو متر ASTM E100/5H 39-51API 0.1API 330mm
22 هیدرو متر ASTM E100/6H 49-61API 0.1API 330mm
23 هیدرو متر ASTM E100/7H 59-71API 0.1API 330mm
24 هیدرو متر معمولی با طول دامنه 300 واحدی 0.700 – 1.000 0.005 g/cm3 265mm
25 هیدرو متر معمولی با طول دامنه 500 واحدی 1.000 – 1.500 0.005 g/cm3 300mm
26 هیدرو متر معمولی با طول دامنه 500 واحدی 1.500 – 2.000 0.005 g/cm3 300mm
27 هیدرو متر معمولی با طول دامنه 200 واحدی 1.000-1.200 0.002 g/cm3 300mm
28 هیدرو متر معمولی با طول دامنه 200 واحدی 1.200-1.400 0.002 g/cm3 300mm
29 هیدرو متر معمولی با طول دامنه 200 واحدی 1.400-1.600 0.002 g/cm3 300mm
30 هیدرومتر بومه (با دو دامنه مختلف ) 1.000 – 2.000
0-70Be 0.01 g/cm3
1Be 300mm
31 هیدرومتر بومه (با دو دامنه مختلف و دقت بالا ) 1.000 – 1.450
0-45Be 0.005 g/cm3
0.5Be 330mm
32 هیدرومتر بومه (با یک دامنه و دقت بالا ) 0-20Be 0.1Be 330mm
33 هیدرومتر بریکس( بدون ترمومتر ) 30 - 60 Brix 1 Brix 200mm
34 هیدرومتر بریکس ( ترمومتر دار ) 0-30 Brix 1 Brix 300mm
35 هیدرومتر معمولی با طول دامنه 60 واحدی 1.120- 1.180g/cm3 0.001g/cm3 160mm
36 هیدرومتر معمولی با طول دامنه 60 واحدی 1.480- 1.540 g/cm3 0.001g/cm3 160mm
37 هیدرومتر معمولی با طول دامنه 60 واحدی 1.540- 1.600 g/cm3 0.001g/cm3 160mm
38 هیدرومتر معمولی با طول دامنه 60 واحدی 1.600- 1.660 g/cm3 0.001g/cm3 160mm
39 هیدرومتر با دو دامنه مختلف مخصوص اسید کلرید ریک 0-39%
1.000-1.200g/cm3 0.5%
0.002g/cm3 280mm
40 هیدرومتر با دو دامنه مختلف مخصوص اسید سولفوریک 45-100%
1.35-1.85g/cm3 0.5%
0.05g/cm3 270mm
41 هیدرومتر تست اسید باتری 1.10-1.30g/cm3 0.01g/cm3 265mm
+Tube
14cm

42 الکل سنج دقت بالا 80-100% 0.2% 330mm
43 ترمومتر ASTM 1F 0+302F 2F 317mm
44 ترمومتر ASTM 2F +20+580F 2F 385mm
45 ترمومتر ASTM 3F +20+760F 2F 410mm
46 ترمومتر ASTM 5C -38+50C 1C 225mm
47 ترمومتر ASTM 5F - 36+120F 2F 225mm
48 ترمومتر ASTM 6C - 80 + 20˚C 1˚C 225mm
49 ترمومتر ASTM 7C - 2 + 300˚C 1˚C 380mm
50 ترمومتر ASTM 7F - 30+580F 2F 380mm
51 ترمومتر ASTM 8C - 2 + 400˚C 1˚C 380mm
52 ترمومتر ASTM 8F +30+760F 2F 380mm
53 ترمومتر ASTM 9C - 5 + 110˚C 0.5˚C 285mm
54 ترمومتر ASTM 9F +20+230F 1F 285mm
55 ترمومتر ASTM 10F +200+700F 5F 380mm
56 ترمومتر ASTM 11C - 6 + 400˚C 2˚C 305mm
57 ترمومتر ASTM 12C - 20+102C 0.2C 415mm
58 ترمومتر ASTM 12F - 5 + 215˚F 0.5˚F 415mm
59 ترمومتر ASTM 13C +155+170C 0.5C 150mm
60 ترمومتر ASTM 14C +38+82C 0.1C 370mm
61 ترمومتر ASTM 15F +30+180F 0.5F 390mm
62 ترمومتر ASTM 16F +85+392F 1F 390mm

63 ترمومتر ASTM 17C +19+27C 0.1C 270mm
64 ترمومتر ASTM 18F +94+108F 0.2F 270mm
65 ترمومتر ASTM 21C +79+87C 0.1C 270mm
66 ترمومتر ASTM 22C +95+103C 0.1C 270mm
67 ترمومتر ASTM 23C +18+28C 0.2C 207mm
68 ترمومتر ASTM 24C +39+54C 0.2C 232mm
69 ترمومتر ASTM 34C +25+105C 0.2C 415mm
70 ترمومتر ASTM 35F +194+338F 0.5F 415mm
71 ترمومتر ASTM 37C - 2+52C 0.2C 390mm
72 ترمومتر ASTM 38C +24+78C 0.2C 390mm
73 ترمومتر ASTM 40C +72+126C 0.2C 390mm
74 ترمومتر ASTM 41C +98+152C 0.2C 390mm
75 ترمومتر ASTM 42C +95+225C 0.5C 390mm
76 ترمومتر ASTM 44F +66.5+71.5F 0.1F 300mm
77 ترمومتر ASTM 46F +119.5+124.5F 0.1F 300mm
78 ترمومتر ASTM 48F +177.5+182.5F 0.1F 300mm
79 ترمومتر ASTM 53C +0.6+10.4C 0.1C 189mm
80 ترمومتر ASTM 57F - 4+122F 1F 282mm
81 ترمومتر ASTM 58F - 30+120F 1F 300mm
82 ترمومتر ASTM 63C - 8+32C 0.1C 374mm
83 ترمومتر ASTM 63F +18+89F 0.2F 374mm
84 ترمومتر ASTM 64C +25+55C 0.1C 374mm
85 ترمومتر ASTM 65F +122+176F 0.2F 374mm
86 ترمومتر ASTM 73F - 42.5- 37F 0.1F 300mm
87 ترمومتر ASTM 103C +148+202C 0.2C 390mm
88 ترمومتر ASTM 114C - 80 + 20˚C 0.5˚C 295mm
89 ترمومتر ASTM 120C +38.6 + 41.4˚C 0.05˚C 300mm
90 ترمومتر ASTM 121C +98.6 + 101.4˚C 0.05˚C 300mm
91 ترمومتر ASTM 129C +91.6+94.4C 0.05C 300mm

 

Languges

Search Our Site

Who is Online

ما 41 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم